KHÓA HỌC PHOTOSHOP

Những phím tắt hữu ích trong Indesign


Hầu hết, các bạn chỉ biết các phím tắt trong Adobe Photoshop mà không biết các phím tắt trong Adobe Indesign. Bài viết này xin chia sẻ với các bạn các phím tắt trong Indesign.
Bộ phím tắt mặc định (Default) trong Adobe Indesign CS5
Bạn có thể bổ sung phím tắt của mình tại : [none defined]


Khu vực File Menu

Browse in Bridge... --- Default: Ctrl+Alt+O
Browse in New Window... --- [none defined]
Check In... --- [none defined]
Close --- Default: Ctrl+W, Default: Ctrl+F4
Create New Review... --- [none defined]
Document Presets: Define... --- [none defined]
Document Setup... --- Default: Ctrl+Alt+P
Exit --- Default: Ctrl+Q
Export for: Buzzword... --- [none defined]
Export... --- Default: Ctrl+E
File Info... --- Default: Shift+Ctrl+Alt+I
Import XML... --- [none defined]
New: Book... --- [none defined]
New: Document... --- Default: Ctrl+N
New: Library... --- [none defined]
Open... --- Default: Ctrl+O
PDF Export Presets: Define... --- [none defined]
Package... --- Default: Shift+Ctrl+Alt+P
Place from Buzzword... --- [none defined]
Place... --- Default: Ctrl+D
Print Booklet... --- [none defined]
Print Presets: Define... --- [none defined]
Print... --- Default: Ctrl+P
Revert --- [none defined]
Save --- Default: Ctrl+S
Save As... --- Default: Shift+Ctrl+S
Save a Copy... --- Default: Ctrl+Alt+S
Share My Screen... --- [none defined]
User... --- [none defined]
Versions... --- [none defined]
XML... --- [none defined]


Khu vực Edit Menu

Assign Profiles... --- [none defined]
Cancel Check Out --- [none defined]
Check In --- Default: Shift+Ctrl+F9
Check In All --- Default: Shift+Ctrl+Alt+F9
Check Out --- Default: Ctrl+F9
Clear --- Default: Backspace, Default: Ctrl+Backspace, Default: Delete, Default: Ctrl+Delete
Colour Settings... --- [none defined]
Convert to Profile... --- [none defined]
Copy --- Default: Ctrl+C
Cut --- Default: Ctrl+X
Deselect All --- Default: Shift+Ctrl+A
Duplicate --- Default: Shift+Ctrl+Alt+D
Edit Original --- [none defined]
Edit in Story Editor --- Default: Ctrl+Y
Find Next --- Default: Ctrl+Alt+F
Find/Change... --- Default: Ctrl+F
InCopy: Add All Graphics to Assignment: New... --- [none defined]
InCopy: Add All Stories to Assignment: New... --- [none defined]
InCopy: Add Layer to Assignment: New... --- [none defined]
InCopy: Add Selection to Assignment: New... --- [none defined]
InCopy: Export: All Graphics and Stories... --- [none defined]
InCopy: Export: All Graphics... --- [none defined]
InCopy: Export: All Stories... --- [none defined]
InCopy: Export: Layer... --- [none defined]
InCopy: Export: Selection... --- [none defined]
Include Cell Styles (e:) --- [none defined]
Include Character Styles (c:) --- [none defined]
Include Menu Commands (m:) --- [none defined]
Include Object Styles (o:) --- [none defined]
Include Paragraph Styles (p:) --- [none defined]
Include Scripts (s:) --- [none defined]
Include Table Styles (t:) --- [none defined]
Include Text Variables (v:) --- [none defined]
Keyboard Shortcuts... --- [none defined]
Menus... --- [none defined]
Paste --- Default: Ctrl+V
Paste Into --- Default: Ctrl+Alt+V
Paste in Place --- Default: Shift+Ctrl+Alt+V
Paste without Formatting --- Default: Shift+Ctrl+V
Place and Link Story --- [none defined]
Preferences: Advanced Type... --- [none defined]
Preferences: Appearance of Black... --- [none defined]
Preferences: Autocorrect... --- [none defined]
Preferences: Clipboard Handling... --- [none defined]
Preferences: Composition... --- [none defined]
Preferences: Dictionary... --- [none defined]
Preferences: Display Performance... --- [none defined]
Preferences: File Handling... --- [none defined]
Preferences: General... --- Default: Ctrl+K
Preferences: Grids... --- [none defined]
Preferences: Guides & Pasteboard... --- [none defined]
Preferences: Interface... --- [none defined]
Preferences: Notes... --- [none defined]
Preferences: Spelling... --- [none defined]
Preferences: Story Editor Display... --- [none defined]
Preferences: Track Changes... --- [none defined]
Preferences: Type... --- [none defined]
Preferences: Units & Increments... --- [none defined]
Quick Apply... --- Default: Ctrl+Enter
Redo --- Default: Shift+Ctrl+Z
Save Content --- [none defined]
Select All --- Default: Ctrl+A
Show Hidden Menu Commands --- [none defined]
Spelling: Autocorrect --- [none defined]
Spelling: Check Spelling... --- Default: Ctrl+I
Spelling: Dynamic Spelling --- [none defined]
Spelling: User Dictionary... --- [none defined]
Step and Repeat... --- Default: Ctrl+Alt+U
Transparency Blend Space: Document CMYK --- [none defined]
Transparency Blend Space: Document RGB --- [none defined]
Transparency Flattener Presets... --- [none defined]
Undo --- Default: Ctrl+Z
Update Content --- Default: Ctrl+F5


Khu vực Layout Menu

Create Guides... --- [none defined]
First Page --- Default: Shift+Ctrl+Page Up
Go Back --- Default: Ctrl+Page Up
Go Forward --- Default: Ctrl+Page Down
Go to Page... --- Default: Ctrl+J, Presentation Mode: Ctrl+J
Last Page --- Default: Shift+Ctrl+Page Down
Layout Adjustment... --- [none defined]
Left Spread --- Presentation Mode: Left Arrow
Margins and Columns... --- [none defined]
Next Page --- Default: Shift+Page Down, Text: Shift+Page Down
Next Spread --- Default: Alt+Page Down, Presentation Mode: Space, Presentation Mode: Down Arrow, Presentation Mode: Enter, Presentation Mode: Page Down
Numbering & Section Options... --- [none defined]
Pages: Add Page --- Default: Shift+Ctrl+P
Previous Page --- Default: Shift+Page Up, Text: Shift+Page Up
Previous Spread --- Default: Alt+Page Up, Presentation Mode: Shift+Space, Presentation Mode: Backspace, Presentation Mode: Up Arrow, Presentation Mode: Page Up
Right Spread --- Presentation Mode: Right Arrow
Ruler Guides... --- [none defined]
Table of Contents Styles... --- [none defined]
Table of Contents... --- [none defined]
Update Table of Contents --- [none defined]


Khu vực Type Menu

Bulleted & Numbered Lists: Apply/Remove Bullets --- [none defined]
Bulleted & Numbered Lists: Apply/Remove Numbers --- [none defined]
Bulleted & Numbered Lists: Convert Bullets and Numbering to Text --- [none defined]
Bulleted & Numbered Lists: Define Lists... --- [none defined]
Bulleted & Numbered Lists: Restart/Continue Numbering --- [none defined]
Change Case: Sentence case --- [none defined]
Change Case: Title Case --- [none defined]
Change Case: UPPERCASE --- [none defined]
Change Case: lowercase --- [none defined]
Convert URLs to Hyperlinks... --- [none defined]
Create Outlines --- Default: Shift+Ctrl+O
Create outlines without deleting text --- Default: Shift+Ctrl+Alt+O
Document Footnote Options... --- [none defined]
Fill with Placeholder Text --- [none defined]
Find Font... --- [none defined]
Go to Footnote Text --- [none defined]
Ignore All --- [none defined]
Insert Break Character: Column Break --- Text: Num Enter
Insert Break Character: Discretionary Line Break --- [none defined]
Insert Break Character: Even Page Break --- [none defined]
Insert Break Character: Forced Line Break --- Text: Shift+Enter
Insert Break Character: Frame Break --- Text: Shift+Num Enter
Insert Break Character: Non-joiner --- [none defined]
Insert Break Character: Odd Page Break --- [none defined]
Insert Break Character: Page Break --- Text: Ctrl+Num Enter
Insert Break Character: Paragraph Return --- Text: Enter
Insert Footnote --- [none defined]
Insert Special Character: Hyphens and Dashes: Discretionary Hyphen --- Text: Shift+Ctrl+-
Insert Special Character: Hyphens and Dashes: Em Dash --- Text: Shift+Alt+-
Insert Special Character: Hyphens and Dashes: En Dash --- Text: Alt+-
Insert Special Character: Hyphens and Dashes: Nonbreaking Hyphen --- Text: Ctrl+Alt+-
Insert Special Character: Markers: Current Page Number --- Text: Shift+Ctrl+Alt+N
Insert Special Character: Markers: Footnote Number --- [none defined]
Insert Special Character: Markers: Next Page Number --- [none defined]
Insert Special Character: Markers: Previous Page Number --- [none defined]
Insert Special Character: Markers: Section Marker --- [none defined]
Insert Special Character: Other: End Nested Style Here --- [none defined]
Insert Special Character: Other: Indent to Here --- Text: Ctrl+\
Insert Special Character: Other: Right Indent Tab --- Text: Shift+Tab
Insert Special Character: Other: Tab --- Text: Tab
Insert Special Character: Quotation Marks: Double Left Quotation Marks --- Text: Alt+[
Insert Special Character: Quotation Marks: Double Right Quotation Marks --- Text: Shift+Alt+[
Insert Special Character: Quotation Marks: Single Left Quotation Mark --- Text: Alt+]
Insert Special Character: Quotation Marks: Single Right Quotation Mark --- Text: Shift+Alt+]
Insert Special Character: Quotation Marks: Straight Double Quotation Marks --- Text: Shift+Alt+'
Insert Special Character: Quotation Marks: Straight Single Quotation Mark (Apostrophe) --- Text: Alt+'
Insert Special Character: Symbols: Bullet Character --- Text: Alt+8
Insert Special Character: Symbols: Copyright Symbol --- Text: Alt+G
Insert Special Character: Symbols: Ellipsis --- Text: Alt+;
Insert Special Character: Symbols: Paragraph Symbol --- Text: Alt+7
Insert Special Character: Symbols: Registered Trademark Symbol --- Text: Alt+R
Insert Special Character: Symbols: Section Symbol --- Text: Alt+6
Insert Special Character: Symbols: Trademark Symbol --- Text: Alt+2
Insert White Space: Em Space --- Text: Shift+Ctrl+M
Insert White Space: En Space --- Text: Shift+Ctrl+N
Insert White Space: Figure Space --- [none defined]
Insert White Space: Flush Space --- [none defined]
Insert White Space: Hair Space --- [none defined]
Insert White Space: Nonbreaking Space --- Text: Ctrl+Alt+X
Insert White Space: Nonbreaking Space (Fixed Width) --- [none defined]
Insert White Space: Punctuation Space --- [none defined]
Insert White Space: Quarter Space --- [none defined]
Insert White Space: Sixth Space --- [none defined]
Insert White Space: Thin Space --- Text: Shift+Ctrl+Alt+M
Insert White Space: Third Space --- [none defined]
Notes: Convert Line to Note --- [none defined]
Notes: Convert Paragraph to Note --- [none defined]
Notes: Convert Story to Note --- [none defined]
Notes: Convert Word to Note --- [none defined]
Notes: Convert to Note --- [none defined]
Notes: Convert to Text --- [none defined]
Notes: Copy Text to Note --- [none defined]
Notes: Delete Note --- [none defined]
Notes: Expand/Collapse Notes in Story --- [none defined]
Notes: New Note --- [none defined]
Notes: Next Note --- [none defined]
Notes: Notes Mode --- Text: Ctrl+F8
Notes: Open Note --- [none defined]
Notes: Previous Note --- [none defined]
Notes: Remove All Notes --- [none defined]
Notes: Remove Notes from Story --- [none defined]
Notes: Split Note --- [none defined]
Show Hidden Characters --- Default: Ctrl+Alt+I
Size: Other: Other... --- [none defined]
Tabs --- Default: Shift+Ctrl+T
Text Variables: Convert Variable to Text --- [none defined]
Text Variables: Define... --- [none defined]
Track Changes: Accept All Changes by This User: In This Document --- [none defined]
Track Changes: Accept All Changes by This User: In This Story --- [none defined]
Track Changes: Accept All Changes: In This Document --- [none defined]
Track Changes: Accept All Changes: In This Story --- [none defined]
Track Changes: Accept Change --- [none defined]
Track Changes: Accept Change, Find Next --- [none defined]
Track Changes: Disable Tracking in All Stories --- [none defined]
Track Changes: Enable Tracking in All Stories --- [none defined]
Track Changes: Next Change --- Text: Ctrl+Page Down
Track Changes: Previous Change --- Text: Ctrl+Page Up
Track Changes: Reject All Changes by This User: In This Document --- [none defined]
Track Changes: Reject All Changes by This User: In This Story --- [none defined]
Track Changes: Reject All Changes: In This Document --- [none defined]
Track Changes: Reject All Changes: In This Story --- [none defined]
Track Changes: Reject Change --- [none defined]
Track Changes: Reject Change, Find Next --- [none defined]
Track Changes: Track Changes in Current Story --- [none defined]
Type on Path: Delete Type from Path --- [none defined]
Type on Path: Options... --- [none defined]


Khu vực Object Menu

Anchored Object: Insert... --- [none defined]
Anchored Object: Options... --- [none defined]
Anchored Object: Release --- [none defined]
Arrange: Bring Forward --- Default: Ctrl+]
Arrange: Bring to Front --- Default: Shift+Ctrl+]
Arrange: Send Backward --- Default: Ctrl+[
Arrange: Send to Back --- Default: Shift+Ctrl+[
Baseline Options --- [none defined]
Captions: Caption Setup... --- [none defined]
Captions: Convert to Static Caption --- [none defined]
Captions: Generate Live Caption --- [none defined]
Captions: Generate Static Caption --- [none defined]
Clipping Path: Convert Clipping Path to Frame --- [none defined]
Clipping Path: Options... --- Default: Shift+Ctrl+Alt+K
Content: Graphic --- [none defined]
Content: Text --- [none defined]
Content: Unassigned --- [none defined]
Convert Shape: Beveled Rectangle --- [none defined]
Convert Shape: Ellipse --- [none defined]
Convert Shape: Fancy Rectangle --- [none defined]
Convert Shape: Inverse Rounded Rectangle --- [none defined]
Convert Shape: Line --- [none defined]
Convert Shape: Orthogonal Line --- [none defined]
Convert Shape: Polygon --- [none defined]
Convert Shape: Rectangle --- [none defined]
Convert Shape: Rounded Rectangle --- [none defined]
Convert Shape: Triangle --- [none defined]
Corner Options... --- [none defined]
Display: Fast Display --- [none defined]
Display: High Quality Display --- [none defined]
Display: Typical Display --- [none defined]
Display: Use View Setting --- [none defined]
Effects: Basic Feather... --- [none defined]
Effects: Bevel and Emboss... --- [none defined]
Effects: Clear All Transparency --- [none defined]
Effects: Clear Effects --- [none defined]
Effects: Directional Feather... --- [none defined]
Effects: Drop Shadow... --- Default: Ctrl+Alt+M
Effects: Global Light... --- [none defined]
Effects: Gradient Feather... --- [none defined]
Effects: Inner Glow... --- [none defined]
Effects: Inner Shadow... --- [none defined]
Effects: Outer Glow... --- [none defined]
Effects: Satin... --- [none defined]
Effects: Transparency... --- [none defined]
Fitting: Centre Content --- Default: Shift+Ctrl+E
Fitting: Clear Frame Fitting Options --- [none defined]
Fitting: Fill Frame Proportionally --- Default: Shift+Ctrl+Alt+C
Fitting: Fit Content Proportionally --- Default: Shift+Ctrl+Alt+E
Fitting: Fit Content to Frame --- Default: Ctrl+Alt+E
Fitting: Fit Frame to Content --- Default: Ctrl+Alt+C
Fitting: Frame Fitting Options... --- [none defined]
Group --- Default: Ctrl+G
Hide --- Default: Ctrl+3
Image Colour Settings... --- [none defined]
Interactive: Convert to Button --- [none defined]
Interactive: Set Tab Order... --- [none defined]
Lock --- Default: Ctrl+L
Object Export Options... --- [none defined]
Object Layer Options... --- [none defined]
Pathfinder: Add --- [none defined]
Pathfinder: Exclude Overlap --- [none defined]
Pathfinder: Intersect --- [none defined]
Pathfinder: Minus Back --- [none defined]
Pathfinder: Subtract --- [none defined]
Paths: Close Path --- [none defined]
Paths: Convert Point: Corner --- [none defined]
Paths: Convert Point: Plain --- [none defined]
Paths: Convert Point: Smooth --- [none defined]
Paths: Convert Point: Symmetrical --- [none defined]
Paths: Join --- [none defined]
Paths: Make Compound Path --- Default: Ctrl+8
Paths: Open Path --- [none defined]
Paths: Release Compound Path --- Default: Shift+Ctrl+Alt+8
Paths: Reverse Path --- [none defined]
Select: Container --- Default: Escape
Select: Content --- Default: Shift+Escape
Select: First Object Above --- Default: Shift+Ctrl+Alt+]
Select: Last Object Below --- Default: Shift+Ctrl+Alt+[
Select: Next Object --- [none defined]
Select: Next Object Above --- Default: Ctrl+Alt+]
Select: Next Object Below --- Default: Ctrl+Alt+[
Select: Previous Object --- [none defined]
Show All on Spread --- Default: Ctrl+Alt+3
Text Frame Options... --- Default: Ctrl+B
Transform Again: Transform Again --- [none defined]
Transform Again: Transform Again Individually --- [none defined]
Transform Again: Transform Sequence Again --- Default: Ctrl+Alt+4
Transform Again: Transform Sequence Again Individually --- [none defined]
Transform: Flip Horizontal --- [none defined]
Transform: Flip Vertical --- [none defined]
Transform: Move Guides... --- [none defined]
Transform: Move... --- Default: Shift+Ctrl+M
Transform: Rotate 180° --- [none defined]
Transform: Rotate 90° CCW --- [none defined]
Transform: Rotate 90° CW --- [none defined]
Transform: Rotate... --- [none defined]
Transform: Scale... --- [none defined]
Transform: Shear... --- [none defined]
Ungroup --- Default: Shift+Ctrl+G
Unlock --- [none defined]
Unlock All --- [none defined]
Unlock All on Spread --- Default: Ctrl+Alt+L


Khu vực Table Menu

Cell Options: Diagonal Lines... --- [none defined]
Cell Options: Rows and Columns... --- [none defined]
Cell Options: Strokes and Fills... --- [none defined]
Cell Options: Text... --- Tables: Ctrl+Alt+B
Convert Table to Text... --- [none defined]
Convert Text to Table... --- [none defined]
Convert to Body Rows --- [none defined]
Convert to Footer Rows --- [none defined]
Convert to Header Rows --- [none defined]
Delete: Column --- Tables: Shift+Backspace
Delete: Row --- Tables: Ctrl+Backspace
Delete: Table --- [none defined]
Distribute Columns Evenly --- [none defined]
Distribute Rows Evenly --- [none defined]
Edit Footer --- [none defined]
Edit Header --- [none defined]
Go to Row... --- [none defined]
Insert Table... --- Text: Shift+Ctrl+Alt+T
Insert: Column... --- Tables: Ctrl+Alt+9
Insert: Row... --- Tables: Ctrl+9
Merge Cells --- [none defined]
Select: Body Rows --- [none defined]
Select: Cell --- Tables: Ctrl+/
Select: Column --- Tables: Ctrl+Alt+3
Select: Footer Rows --- [none defined]
Select: Header Rows --- [none defined]
Select: Row --- Tables: Ctrl+3
Select: Table --- Tables: Ctrl+Alt+A
Split Cell Horizontally --- [none defined]
Split Cell Vertically --- [none defined]
Table Options: Alternating Column Strokes... --- [none defined]
Table Options: Alternating Fills... --- [none defined]
Table Options: Alternating Row Strokes... --- [none defined]
Table Options: Headers and Footers... --- [none defined]
Table Options: Table Setup... --- Default: Shift+Ctrl+Alt+B
To Body --- [none defined]
To Footer --- [none defined]
To Header --- [none defined]
Unmerge Cells --- [none defined]
Khu vực View Menu

Actual Size --- Default: Ctrl+1
Display Performance: Allow Object-Level Display Settings --- [none defined]
Display Performance: Clear Object-Level Display Settings --- Default: Shift+Ctrl+F2
Display Performance: Fast Display --- Default: Shift+Ctrl+Alt+Z
Display Performance: High Quality Display --- Default: Ctrl+Alt+H
Display Performance: Typical Display --- Default: Ctrl+Alt+Z
Entire Pasteboard --- Default: Shift+Ctrl+Alt+0
Extras: Hide Anchored Object Control --- [none defined]
Extras: Hide Assigned Frames --- [none defined]
Extras: Hide Content Grabber --- [none defined]
Extras: Hide Live Corners --- [none defined]
Extras: Hide Notes --- [none defined]
Extras: Show Frame Edges --- Default: Ctrl+H
Extras: Show Hyperlinks --- [none defined]
Extras: Show Linked Story Status --- [none defined]
Extras: Show Text Threads --- Default: Ctrl+Alt+Y
Fit Page in Window --- Default: Ctrl+0
Fit Spread in Window --- Default: Ctrl+Alt+0
Grids & Guides: Delete All Guides on Spread --- [none defined]
Grids & Guides: Lock Column Guides --- [none defined]
Grids & Guides: Lock Guides --- Default: Ctrl+Alt+;
Grids & Guides: Show Baseline Grid --- Default: Ctrl+Alt+'
Grids & Guides: Show Document Grid --- Default: Ctrl+'
Grids & Guides: Show Guides --- Default: Ctrl+;
Grids & Guides: Smart Guides --- Default: Ctrl+U
Grids & Guides: Snap to Document Grid --- Default: Shift+Ctrl+'
Grids & Guides: Snap to Guides --- Default: Shift+Ctrl+;
Hide Rulers --- Default: Ctrl+R
Ink Manager... --- [none defined]
Overprint Preview --- Default: Shift+Ctrl+Alt+Y
Proof Colours --- [none defined]
Proof Setup: Custom... --- [none defined]
Proof Setup: Document CMYK --- [none defined]
Proof Setup: Macintosh RGB --- [none defined]
Proof Setup: Monitor RGB --- [none defined]
Proof Setup: Windows RGB --- [none defined]
Proof Setup: Working CMYK --- [none defined]
Screen Mode: Bleed --- [none defined]
Screen Mode: Normal --- [none defined]
Screen Mode: Presentation --- Presentation Mode: Escape, Default: Shift+W, Presentation Mode: Shift+W
Screen Mode: Preview --- [none defined]
Screen Mode: Set Presentation Background to Black --- Presentation Mode: B
Screen Mode: Set Presentation Background to Grey --- Presentation Mode: G
Screen Mode: Set Presentation Background to White --- Presentation Mode: W
Screen Mode: Slug --- [none defined]
Show Changes --- [none defined]
Story Editor: Show Depth Ruler --- [none defined]
Story Editor: Show Paragraph Break Marks --- [none defined]
Story Editor: Show Style Name Column --- [none defined]
Structure: Show Structure --- Default: Ctrl+Alt+1
Structure: Show Tag Markers --- [none defined]
Structure: Show Tagged Frames --- [none defined]
Zoom In --- Default: Ctrl+=, Default: Ctrl+Num +
Zoom Out --- Default: Ctrl+-, Default: Ctrl+Num -


Khu vực Window Menu

Arrange: Cascade --- [none defined]
Arrange: Consolidate All Windows --- [none defined]
Arrange: Float All in Windows --- [none defined]
Arrange: Float in Window --- [none defined]
Arrange: Minimize --- [none defined]
Arrange: New Window --- [none defined]
Arrange: Tile --- [none defined]
Articles --- [none defined]
Color: Colour --- Default: F6
Color: Gradient --- [none defined]
Color: Swatches --- Default: F5
Control --- Default: Ctrl+Alt+6
Editorial: Assignments --- [none defined]
Editorial: Notes --- [none defined]
Editorial: Track Changes --- [none defined]
Effects --- Default: Shift+Ctrl+F10
Extensions: Access CS Live --- [none defined]
Extensions: CS Review --- [none defined]
Extensions: Folio Builder --- [none defined]
Extensions: Kuler --- [none defined]
Extensions: Overlay Creator --- [none defined]
Info --- Default: F8
Interactive: Animation --- [none defined]
Interactive: Bookmarks --- [none defined]
Interactive: Buttons --- [none defined]
Interactive: Hyperlinks --- [none defined]
Interactive: Media --- [none defined]
Interactive: Object States --- [none defined]
Interactive: Page Transitions --- [none defined]
Interactive: Preview --- Default: Shift+Ctrl+Enter, Default: Shift+Ctrl+Num Enter
Interactive: Timing --- [none defined]
Layers --- Default: F7
Links --- Default: Shift+Ctrl+D
Mini Bridge --- [none defined]
Object & Layout: Align --- Default: Shift+F7
Object & Layout: Pathfinder --- [none defined]
Object & Layout: Transform --- [none defined]
Output: Attributes --- [none defined]
Output: Flattener Preview --- [none defined]
Output: Preflight --- Default: Shift+Ctrl+Alt+F
Output: Separations Preview --- Default: Shift+F6
Output: Trap Presets --- [none defined]
Pages --- Default: F12, Default: Ctrl+F12
Stroke --- Default: F10, Default: Ctrl+F10
Styles: Cell Styles --- [none defined]
Styles: Character Styles --- Default: Shift+F11, Default: Shift+Ctrl+F11
Styles: Object Styles --- Default: Ctrl+F7
Styles: Paragraph Styles --- Default: F11, Default: Ctrl+F11
Styles: Table Styles --- [none defined]
Text Wrap --- Default: Ctrl+Alt+W
Tools --- [none defined]
Type & Tables: Character --- Default: Ctrl+T
Type & Tables: Conditional Text --- [none defined]
Type & Tables: Cross-References --- [none defined]
Type & Tables: Glyphs --- Default: Shift+Alt+F11
Type & Tables: Index --- Default: Shift+F8
Type & Tables: Paragraph --- Default: Ctrl+Alt+T, Default: Ctrl+M
Type & Tables: Story --- [none defined]
Type & Tables: Table --- Default: Shift+F9
Utilities: Background Tasks --- [none defined]
Utilities: Data Merge --- [none defined]
Utilities: Script Label --- [none defined]
Utilities: Scripts --- Default: Ctrl+Alt+F11
Utilities: Tags --- [none defined]
Workspace: Delete Workspace... --- [none defined]
Workspace: Load 1st Default Workspace --- [none defined]
Workspace: Load 1st User Workspace --- [none defined]
Workspace: Load 2nd Default Workspace --- [none defined]
Workspace: Load 2nd User Workspace --- [none defined]
Workspace: Load 3rd Default Workspace --- [none defined]
Workspace: Load 3rd User Workspace --- [none defined]
Workspace: Load 4th Default Workspace --- [none defined]
Workspace: Load 4th User Workspace --- [none defined]
Workspace: Load 5th Default Workspace --- [none defined]
Workspace: Load 5th User Workspace --- [none defined]
Workspace: Load 6th Default Workspace --- [none defined]
Workspace: Load 6th User Workspace --- [none defined]
Workspace: Load 7th Default Workspace --- [none defined]
Workspace: Load 7th User Workspace --- [none defined]
Workspace: Load 8th Default Workspace --- [none defined]
Workspace: Load 8th User Workspace --- [none defined]
Workspace: Load 9th Default Workspace --- [none defined]
Workspace: Load 9th User Workspace --- [none defined]
Workspace: New Workspace... --- [none defined]
Workspace: Reset Essentials --- [none defined]
Workspace: Show Full Menus --- [none defined]


Khu vực Help Menu

About InDesign... --- [none defined]
Adobe Product Improvement Program... --- [none defined]
InDesign Help... --- Default: F1
InDesign Online... --- [none defined]
InDesign Support Centre... --- [none defined]
Manage Extensions... --- [none defined]
Welcome Screen... --- [none defined]


Khu vực Object Editing

Decrease scale by 1% --- Default: Ctrl+,
Decrease scale by 5% --- Default: Ctrl+Alt+,
Decrease size by 1% --- [none defined]
Decrease size by 5% --- [none defined]
End Path Drawing --- Default: Enter, Default: Num Enter
Horizontal Align Centre --- [none defined]
Horizontal Align Left --- [none defined]
Horizontal Align Right --- [none defined]
Horizontal Distribute Centre --- [none defined]
Horizontal Distribute Left --- [none defined]
Horizontal Distribute Right --- [none defined]
Horizontal Distribute Space --- [none defined]
Horizontal Margin Align Centre --- [none defined]
Horizontal Margin Align Left --- [none defined]
Horizontal Margin Align Right --- [none defined]
Horizontal Page Align Centre --- [none defined]
Horizontal Page Align Left --- [none defined]
Horizontal Page Align Right --- [none defined]
Horizontal Spread Align Centre --- [none defined]
Horizontal Spread Align Left --- [none defined]
Horizontal Spread Align Right --- [none defined]
Increase scale by 1% --- Default: Ctrl+.
Increase scale by 5% --- Default: Ctrl+Alt+.
Increase size by 1% --- [none defined]
Increase size by 5% --- [none defined]
Nudge down --- Default: Down Arrow
Nudge down 1/10 --- Default: Shift+Ctrl+Down Arrow
Nudge down 1/10 duplicate --- Default: Shift+Ctrl+Alt+Down Arrow
Nudge down duplicate --- Default: Alt+Down Arrow
Nudge down x10 --- Default: Shift+Down Arrow
Nudge down x10 duplicate --- Default: Shift+Alt+Down Arrow
Nudge left --- Default: Left Arrow
Nudge left 1/10 --- Default: Shift+Ctrl+Left Arrow
Nudge left 1/10 duplicate --- Default: Shift+Ctrl+Alt+Left Arrow
Nudge left duplicate --- Default: Alt+Left Arrow
Nudge left x10 --- Default: Shift+Left Arrow
Nudge left x10 duplicate --- Default: Shift+Alt+Left Arrow
Nudge right --- Default: Right Arrow
Nudge right 1/10 --- Default: Shift+Ctrl+Right Arrow
Nudge right 1/10 duplicate --- Default: Shift+Ctrl+Alt+Right Arrow
Nudge right duplicate --- Default: Alt+Right Arrow
Nudge right x10 --- Default: Shift+Right Arrow
Nudge right x10 duplicate --- Default: Shift+Alt+Right Arrow
Nudge up --- Default: Up Arrow
Nudge up 1/10 --- Default: Shift+Ctrl+Up Arrow
Nudge up 1/10 duplicate --- Default: Shift+Ctrl+Alt+Up Arrow
Nudge up duplicate --- Default: Alt+Up Arrow
Nudge up x10 --- Default: Shift+Up Arrow
Nudge up x10 duplicate --- Default: Shift+Alt+Up Arrow
Select all Guides --- Default: Ctrl+Alt+G
Toggle Auto-Fit --- [none defined]
Toggle Live Edit Mode --- Default: 4
Vertical Align Bottom --- [none defined]
Vertical Align Centre --- [none defined]
Vertical Align Top --- [none defined]
Vertical Distribute Bottom --- [none defined]
Vertical Distribute Centre --- [none defined]
Vertical Distribute Space --- [none defined]
Vertical Distribute Top --- [none defined]
Vertical Margin Align Bottom --- [none defined]
Vertical Margin Align Centre --- [none defined]
Vertical Margin Align Top --- [none defined]
Vertical Page Align Bottom --- [none defined]
Vertical Page Align Centre --- [none defined]
Vertical Page Align Top --- [none defined]
Vertical Spread Align Bottom --- [none defined]
Vertical Spread Align Centre --- [none defined]
Vertical Spread Align Top --- [none defined]


Khu vực Panel Menus

Animation: Convert to Motion Path --- [none defined]
Animation: Manage Presets... --- [none defined]
Animation: Preview Selection --- [none defined]
Animation: Save --- [none defined]
Articles: Add Document Content to Selected Articles --- [none defined]
Articles: Add Selection to Selected Articles --- [none defined]
Articles: Article Options... --- [none defined]
Articles: Delete --- [none defined]
Articles: Go to Item --- [none defined]
Articles: New Article... --- [none defined]
Articles: Use for Reading Order in Tagged PDF --- [none defined]
Assignment: Add to Assignment: New... --- [none defined]
Assignment: Assignment Options... --- [none defined]
Assignment: Cancel Check Out --- [none defined]
Assignment: Cancel Package --- [none defined]
Assignment: Change Assignment Location... --- [none defined]
Assignment: Check In --- [none defined]
Assignment: Check In All --- [none defined]
Assignment: Check Out --- [none defined]
Assignment: Delete Assignment --- [none defined]
Assignment: Go to Content --- [none defined]
Assignment: New Assignment... --- [none defined]
Assignment: Open Package... --- [none defined]
Assignment: Package for InCopy and Email --- [none defined]
Assignment: Package for InCopy... --- [none defined]
Assignment: Unlink Content --- [none defined]
Assignment: Update All Assignments --- [none defined]
Assignment: Update Content --- [none defined]
Assignment: Update Out-of-Date Assignments --- [none defined]
Assignment: Update Selected Assignments --- [none defined]
Book: Add Document... --- [none defined]
Book: Automatic Document Conversion --- [none defined]
Book: Book Page Numbering Options... --- [none defined]
Book: Close Book --- [none defined]
Book: Document Information... --- [none defined]
Book: Document Numbering Options... --- [none defined]
Book: Merge Identically Named Layers on Export --- [none defined]
Book: Remove Document --- [none defined]
Book: Replace Document... --- [none defined]
Book: Reveal in Explorer --- [none defined]
Book: Save Book --- [none defined]
Book: Save Book As... --- [none defined]
Book: Synchronise Options... --- [none defined]
Book: Update All Cross-References --- [none defined]
Book: Update All Numbers --- [none defined]
Book: Update Chapter & Paragraph Numbers --- [none defined]
Book: Update Page & Section Numbers --- [none defined]
Bookmarks: Delete Bookmark... --- [none defined]
Bookmarks: Go to Selected Bookmark --- [none defined]
Bookmarks: New Bookmark --- [none defined]
Bookmarks: Rename Bookmark --- [none defined]
Bookmarks: Sort Bookmarks --- [none defined]
Buttons: Actions: Animation --- [none defined]
Buttons: Actions: Go To Destination --- [none defined]
Buttons: Actions: Go To First Page --- [none defined]
Buttons: Actions: Go To Last Page --- [none defined]
Buttons: Actions: Go To Next Page --- [none defined]
Buttons: Actions: Go To Next State --- [none defined]
Buttons: Actions: Go To Next View --- [none defined]
Buttons: Actions: Go To Page --- [none defined]
Buttons: Actions: Go To Previous Page --- [none defined]
Buttons: Actions: Go To Previous State --- [none defined]
Buttons: Actions: Go To Previous View --- [none defined]
Buttons: Actions: Go To State --- [none defined]
Buttons: Actions: Go To URL --- [none defined]
Buttons: Actions: Open File --- [none defined]
Buttons: Actions: Show/Hide Buttons --- [none defined]
Buttons: Actions: Sound --- [none defined]
Buttons: Actions: Video --- [none defined]
Buttons: Actions: View Zoom --- [none defined]
Buttons: PDF Options... --- [none defined]
Buttons: Panel Options... --- [none defined]
Buttons: Reset All Buttons to Normal State --- [none defined]
Buttons: Sample Buttons --- [none defined]
Cell Styles: Break Link to Style --- [none defined]
Cell Styles: Clear Attributes Not Defined by Style --- [none defined]
Cell Styles: Clear Overrides --- [none defined]
Cell Styles: Close All Style Groups --- [none defined]
Cell Styles: Copy to Group... --- [none defined]
Cell Styles: Delete Style --- [none defined]
Cell Styles: Duplicate Style... --- [none defined]
Cell Styles: Load Cell Styles... --- [none defined]
Cell Styles: New Cell Style... --- [none defined]
Cell Styles: New Group from Styles... --- [none defined]
Cell Styles: New Style Group... --- [none defined]
Cell Styles: Open All Style Groups --- [none defined]
Cell Styles: Redefine Style --- [none defined]
Cell Styles: Sort by Name --- [none defined]
Cell Styles: Style Options... --- [none defined]
Character Styles: Break Link to Style --- [none defined]
Character Styles: Close All Style Groups --- [none defined]
Character Styles: Copy to Group... --- [none defined]
Character Styles: Delete Style --- [none defined]
Character Styles: Duplicate Style... --- [none defined]
Character Styles: Load Character Styles... --- [none defined]
Character Styles: New Character Style... --- [none defined]
Character Styles: New Group from Styles... --- [none defined]
Character Styles: New Style Group... --- [none defined]
Character Styles: Open All Style Groups --- [none defined]
Character Styles: Redefine Style --- Text: Shift+Ctrl+Alt+C
Character Styles: Sort by Name --- [none defined]
Character Styles: Style Options... --- [none defined]
Character: All Caps --- Default: Shift+Ctrl+K
Character: Ligatures --- [none defined]
Character: No Break --- [none defined]
Character: OpenType: All Small Caps --- [none defined]
Character: OpenType: Automatic Form --- [none defined]
Character: OpenType: Contextual Alternates --- [none defined]
Character: OpenType: Default Figure Style --- [none defined]
Character: OpenType: Denominator --- [none defined]
Character: OpenType: Discretionary Ligatures --- [none defined]
Character: OpenType: Final Form --- [none defined]
Character: OpenType: Fractions --- [none defined]
Character: OpenType: General Form --- [none defined]
Character: OpenType: Historical Alternates --- [none defined]
Character: OpenType: Initial Form --- [none defined]
Character: OpenType: Isolated Form --- [none defined]
Character: OpenType: Medial Form --- [none defined]
Character: OpenType: Numerator --- [none defined]
Character: OpenType: Ordinal --- [none defined]
Character: OpenType: Proportional Lining --- [none defined]
Character: OpenType: Proportional Oldstyle --- [none defined]
Character: OpenType: Set 1 --- [none defined]
Character: OpenType: Set 10 --- [none defined]
Character: OpenType: Set 11 --- [none defined]
Character: OpenType: Set 12 --- [none defined]
Character: OpenType: Set 13 --- [none defined]
Character: OpenType: Set 14 --- [none defined]
Character: OpenType: Set 15 --- [none defined]
Character: OpenType: Set 16 --- [none defined]
Character: OpenType: Set 17 --- [none defined]
Character: OpenType: Set 18 --- [none defined]
Character: OpenType: Set 19 --- [none defined]
Character: OpenType: Set 2 --- [none defined]
Character: OpenType: Set 20 --- [none defined]
Character: OpenType: Set 3 --- [none defined]
Character: OpenType: Set 4 --- [none defined]
Character: OpenType: Set 5 --- [none defined]
Character: OpenType: Set 6 --- [none defined]
Character: OpenType: Set 7 --- [none defined]
Character: OpenType: Set 8 --- [none defined]
Character: OpenType: Set 9 --- [none defined]
Character: OpenType: Slashed Zero --- [none defined]
Character: OpenType: Subscript/Inferior --- [none defined]
Character: OpenType: Superscript/Superior --- [none defined]
Character: OpenType: Swash --- [none defined]
Character: OpenType: Tabular Lining --- [none defined]
Character: OpenType: Tabular Oldstyle --- [none defined]
Character: OpenType: Titling Alternates --- [none defined]
Character: Show Options --- [none defined]
Character: Small Caps --- Default: Shift+Ctrl+H
Character: Strikethrough --- Default: Shift+Ctrl+/
Character: Strikethrough Options... --- [none defined]
Character: Subscript --- Default: Shift+Ctrl+Alt+=
Character: Superscript --- Default: Shift+Ctrl+=
Character: Underline --- Default: Shift+Ctrl+U
Character: Underline Options.... --- [none defined]
Colour: Add to Swatches --- [none defined]
Colour: Show Options --- [none defined]
Conditional Text: Condition Options... --- [none defined]
Conditional Text: Delete Condition... --- [none defined]
Conditional Text: Hide All --- [none defined]
Conditional Text: Hide Indicators on Conditional Text --- [none defined]
Conditional Text: Load Conditions and Sets... --- [none defined]
Conditional Text: Load Conditions... --- [none defined]
Conditional Text: New Condition... --- [none defined]
Conditional Text: Select All Unused --- [none defined]
Conditional Text: Show All --- [none defined]
Conditional Text: Show Indicators on Conditional Text --- [none defined]
Conditional Text: Show Options --- [none defined]
Conditional Text: Show and Print Indicators on Conditional Text --- [none defined]
Control: Customize... --- [none defined]
Control: Dock at Bottom --- [none defined]
Control: Dock at Top --- [none defined]
Control: Float --- [none defined]
Data Merge: Content Placement Options... --- [none defined]
Data Merge: Create Merged Document... --- [none defined]
Data Merge: Export To PDF --- [none defined]
Data Merge: Preview --- [none defined]
Data Merge: Remove Data Source --- [none defined]
Data Merge: Select Data Source... --- [none defined]
Data Merge: Show Log of Update Results --- [none defined]
Data Merge: Update Content in Data Fields --- [none defined]
Data Merge: Update Data Source --- [none defined]
Effects: Basic Feather... --- [none defined]
Effects: Bevel and Emboss... --- [none defined]
Effects: Clear Effects --- [none defined]
Effects: Directional Feather... --- [none defined]
Effects: Drop Shadow... --- [none defined]
Effects: Fill --- [none defined]
Effects: Gradient Feather... --- [none defined]
Effects: Inner Glow... --- [none defined]
Effects: Inner Shadow... --- [none defined]
Effects: Object --- [none defined]
Effects: Outer Glow... --- [none defined]
Effects: Satin... --- [none defined]
Effects: Show Options --- [none defined]
Effects: Stroke --- [none defined]
Effects: Text --- [none defined]
Effects: Transparency... --- [none defined]
Flattener Preview: Transparency Flattener Presets... --- [none defined]
Glyph: By CID / GID --- [none defined]
Glyph: By Unicode --- [none defined]
Glyph: Insert 2nd Most Recent Glyph --- [none defined]
Glyph: Insert 3rd Most Recent Glyph --- [none defined]
Glyph: Insert 4th Most Recent Glyph --- [none defined]
Glyph: Insert 5th Most Recent Glyph --- [none defined]
Glyph: Insert Most Recent Glyph --- [none defined]
Glyph: New Glyph Set... --- [none defined]
Glyph: Show Options --- [none defined]
Gradient: Show Options --- [none defined]
Hyperlinks: Cross-Reference Options... --- [none defined]
Hyperlinks: Delete Hyperlink/Cross-Reference --- [none defined]
Hyperlinks: Go To Destination --- [none defined]
Hyperlinks: Go To Source --- [none defined]
Hyperlinks: Hyperlink Destination Options... --- [none defined]
Hyperlinks: Hyperlink Options... --- [none defined]
Hyperlinks: Insert Cross-Reference... --- [none defined]
Hyperlinks: New Hyperlink Destination... --- [none defined]
Hyperlinks: New Hyperlink From URL --- [none defined]
Hyperlinks: New Hyperlink... --- [none defined]
Hyperlinks: Relink Cross-Reference... --- [none defined]
Hyperlinks: Rename Hyperlink... --- [none defined]
Hyperlinks: Reset Hyperlink --- [none defined]
Hyperlinks: Update Cross-Reference --- [none defined]
Hyperlinks: Update Hyperlink --- [none defined]
Index: Add new index entry --- Text: Shift+Ctrl+Alt+[
Index: Add new index entry (reversed) --- Text: Shift+Ctrl+Alt+]
Index: Add new topic --- [none defined]
Index: Capitalise... --- [none defined]
Index: Delete --- [none defined]
Index: Duplicate... --- [none defined]
Index: Generate Index... --- [none defined]
Index: Go to Selected Marker --- [none defined]
Index: Import Topics... --- [none defined]
Index: New... --- Default: Ctrl+7
Index: Options... --- [none defined]
Index: Remove Unused Topics --- [none defined]
Index: Show Find Field --- [none defined]
Index: Show Unused Topics --- [none defined]
Index: Sort Options... --- [none defined]
Index: Update Preview --- [none defined]
Layer: Delete Layer --- [none defined]
Layer: Delete Unused Layers --- [none defined]
Layer: Duplicate Layer --- [none defined]
Layer: Layer Options... --- [none defined]
Layer: Merge Layers --- [none defined]
Layer: New Layer --- [none defined]
Layer: Paste Remembers Layers --- [none defined]
Layer: Select Item(s) --- [none defined]
Layer: Select and Fit Item --- [none defined]
Layer: Show All Layers --- [none defined]
Layer: Small Panel Rows --- [none defined]
Layer: Unlock All Layers --- [none defined]
Layout Window Preflight Status: Enable Preflight for All Documents --- [none defined]
Layout Window Preflight Status: Preflight Document --- [none defined]
Layout Window Status: Reveal in Bridge --- [none defined]
Layout Window Status: Reveal in Explorer --- [none defined]
Layout Window Status: Reveal in Mini Bridge --- [none defined]
Layout Window Status: Versions... --- [none defined]
Library: Add Item --- [none defined]
Library: Add Items on Page --- [none defined]
Library: Add Items on Page as Separate Objects --- [none defined]
Library: Close Library --- [none defined]
Library: Delete Item(s) --- [none defined]
Library: Item Information... --- [none defined]
Library: Large Thumbnail View --- [none defined]
Library: List View --- [none defined]
Library: Place Item(s) --- [none defined]
Library: Show All --- [none defined]
Library: Show Subset... --- [none defined]
Library: Thumbnail View --- [none defined]
Library: Update Library Item --- [none defined]
Library: by Name --- [none defined]
Library: by Newest --- [none defined]
Library: by Oldest --- [none defined]
Library: by Type --- [none defined]
Links: Auto-Size Link Information --- [none defined]
Links: Cancel Check Out --- [none defined]
Links: Check In --- [none defined]
Links: Check In Link... --- [none defined]
Links: Check Out --- [none defined]
Links: Copy All Link Information --- [none defined]
Links: Copy Full Path --- [none defined]
Links: Copy Info Field --- [none defined]
Links: Copy Info for Selected Links --- [none defined]
Links: Copy Link(s) To... --- [none defined]
Links: Copy Platform Style Path --- [none defined]
Links: Edit Original --- [none defined]
Links: Embed Link --- [none defined]
Links: Generate Live Captions --- [none defined]
Links: Generate Static Captions --- [none defined]
Links: Go To Link --- [none defined]
Links: Hide Info Thumbnail --- [none defined]
Links: Hide Thumbnail --- [none defined]
Links: Hide this Column --- [none defined]
Links: Linked Story Options... --- [none defined]
Links: Panel Options... --- [none defined]
Links: Relink File Extension... --- [none defined]
Links: Relink to Folder... --- [none defined]
Links: Relink... --- [none defined]
Links: Reveal in Bridge --- [none defined]
Links: Reveal in Explorer --- [none defined]
Links: Reveal in Mini Bridge --- [none defined]
Links: Search for Missing Links --- [none defined]
Links: Show Link Information Pane --- [none defined]
Links: Update All Links --- [none defined]
Links: Update Link --- [none defined]
Links: Versions... --- [none defined]
Links: XMP File Info... --- [none defined]
Media: PDF Options... --- [none defined]
Media: Video from URL... --- [none defined]
Notes: Go To Note Anchor --- [none defined]
Notes: Show Note Information --- [none defined]
Object States: Add Objects to State --- [none defined]
Object States: Delete State --- [none defined]
Object States: Hidden Until Triggered --- [none defined]
Object States: New State --- [none defined]
Object States: Panel Options... --- [none defined]
Object States: Paste Into State --- [none defined]
Object States: Release All States to Objects --- [none defined]
Object States: Release State to Objects --- [none defined]
Object States: Reset All Multi-state Objects to First State --- [none defined]
Object Styles: Break Link to Style --- [none defined]
Object Styles: Clear Attributes Not Defined by Style --- [none defined]
Object Styles: Clear Overrides --- [none defined]
Object Styles: Clear Overrides When Applying Style --- [none defined]
Object Styles: Close All Groups --- [none defined]
Object Styles: Copy to Group... --- [none defined]
Object Styles: Delete Styles... --- [none defined]
Object Styles: Duplicate Object Style... --- [none defined]
Object Styles: Load Object Styles... --- [none defined]
Object Styles: New Group from Styles... --- [none defined]
Object Styles: New Object Style... --- [none defined]
Object Styles: New Style Group... --- [none defined]
Object Styles: Open All Groups --- [none defined]
Object Styles: Redefine Style --- [none defined]
Object Styles: Style Options... --- [none defined]
Pages: Allow Document Pages to Shuffle --- [none defined]
Pages: Allow Master Item Overrides on Selection --- [none defined]
Pages: Apply Master to Pages... --- [none defined]
Pages: Delete Pages... --- [none defined]
Pages: Delete Spread --- [none defined]
Pages: Detach All Objects from Master --- [none defined]
Pages: Duplicate Spread --- [none defined]
Pages: Insert Pages... --- [none defined]
Pages: Load Master Pages... --- [none defined]
Pages: Master Options... --- [none defined]
Pages: Move Pages... --- [none defined]
Pages: New Master... --- [none defined]
Pages: Numbering & Section Options... --- [none defined]
Pages: Override All Master Page Items --- Default: Shift+Ctrl+Alt+L
Pages: Remove All Local Overrides --- [none defined]
Pages: Rotate Spread View: 180° --- [none defined]
Pages: Rotate Spread View: 90° CCW --- [none defined]
Pages: Rotate Spread View: 90° CW --- [none defined]
Pages: Rotate Spread View: Clear Rotation --- [none defined]
Pages: Rotate Spread View: To 180° --- [none defined]
Pages: Rotate Spread View: To 90° CCW --- [none defined]
Pages: Rotate Spread View: To 90° CW --- [none defined]
Pages: Save as Master --- [none defined]
Pages: Show Master Items --- [none defined]
Pages: Spread Flattening: Custom... --- [none defined]
Pages: Spread Flattening: Default --- [none defined]
Pages: Spread Flattening: None (Ignore Transparency) --- [none defined]
Paragraph Styles: Break Link to Style --- [none defined]
Paragraph Styles: Clear Overrides --- [none defined]
Paragraph Styles: Close All Style Groups --- [none defined]
Paragraph Styles: Convert Style's Bullets and Numbering to Text --- [none defined]
Paragraph Styles: Copy to Group... --- [none defined]
Paragraph Styles: Delete Styles --- [none defined]
Paragraph Styles: Duplicate Style... --- [none defined]
Paragraph Styles: Load Paragraph Styles... --- [none defined]
Paragraph Styles: New Group from Styles... --- [none defined]
Paragraph Styles: New Paragraph Style... --- [none defined]
Paragraph Styles: New Style Group... --- [none defined]
Paragraph Styles: Open All Style Groups --- [none defined]
Paragraph Styles: Redefine Style --- Text: Shift+Ctrl+Alt+R
Paragraph Styles: Sort by Name --- [none defined]
Paragraph Styles: Style Options... --- [none defined]
Paragraph: Adobe Paragraph Composer --- [none defined]
Paragraph: Adobe Single-line Composer --- [none defined]
Paragraph: Balance Ragged Lines --- [none defined]
Paragraph: Bullets and Numbering... --- [none defined]
Paragraph: Drop Caps and Nested Styles... --- Default: Ctrl+Alt+R
Paragraph: GREP Styles... --- [none defined]
Paragraph: Hyphenation... --- [none defined]
Paragraph: Ignore Optical Margin --- [none defined]
Paragraph: Justification... --- Default: Shift+Ctrl+Alt+J
Paragraph: Keep Options... --- Default: Ctrl+Alt+K
Paragraph: Only Align First Line to Grid --- [none defined]
Paragraph: Paragraph Rules... --- Default: Ctrl+Alt+J
Paragraph: Show Options --- [none defined]
Paragraph: Span Columns... --- [none defined]
Preflight: 100 --- [none defined]
Preflight: 25 --- [none defined]
Preflight: 50 --- [none defined]
Preflight: Define Profiles... --- [none defined]
Preflight: Enable Preflight for All Documents --- [none defined]
Preflight: No Limit --- [none defined]
Preflight: Preflight Options... --- [none defined]
Preflight: Save Report... --- [none defined]
Preview: Edit Preview Settings... --- [none defined]
Preview: Preview Document --- Default: Shift+Ctrl+Alt+Enter, Default: Shift+Ctrl+Alt+Num Enter
Preview: Preview Selection --- [none defined]
Preview: Preview Spread --- [none defined]
Preview: Test in Browser... --- [none defined]
Scripts: Delete Script File --- [none defined]
Scripts: Display Unsupported Files --- [none defined]
Scripts: Edit Script --- [none defined]
Scripts: Enable Redraw --- [none defined]
Scripts: Reveal in Explorer --- [none defined]
Scripts: Run Script --- [none defined]
Separations Preview: Desaturate Black --- [none defined]
Separations Preview: Show Single Plates in Black --- [none defined]
Stroke: Show Options --- [none defined]
Stroke: Stroke Styles... --- [none defined]
Swatches: Add Unnamed Colours --- [none defined]
Swatches: Delete Swatch... --- [none defined]
Swatches: Duplicate Swatch --- [none defined]
Swatches: Hide Options --- [none defined]
Swatches: Ink Manager... --- [none defined]
Swatches: Large Swatch --- [none defined]
Swatches: Load Swatches... --- [none defined]
Swatches: Merge Swatches --- [none defined]
Swatches: Name --- [none defined]
Swatches: New Colour Swatch... --- [none defined]
Swatches: New Gradient Swatch... --- [none defined]
Swatches: New Mixed Ink Group... --- [none defined]
Swatches: New Mixed Ink Swatch... --- [none defined]
Swatches: New Tint Swatch... --- [none defined]
Swatches: Save Swatches... --- [none defined]
Swatches: Select All Unused --- [none defined]
Swatches: Small Name --- [none defined]
Swatches: Small Swatch --- [none defined]
Swatches: Swatch Options... --- [none defined]
Tab: Centre-Justified Tab --- [none defined]
Tab: Clear All --- [none defined]
Tab: Decimal Tab --- [none defined]
Tab: Delete Tab --- [none defined]
Tab: Left-Justified Tab --- [none defined]
Tab: Repeat Tab --- [none defined]
Tab: Reset Indents --- [none defined]
Tab: Right-Justified Tab --- [none defined]
Table Styles: Break Link to Style --- [none defined]
Table Styles: Clear Overrides --- [none defined]
Table Styles: Close All Style Groups --- [none defined]
Table Styles: Copy to Group... --- [none defined]
Table Styles: Delete Style --- [none defined]
Table Styles: Duplicate Style... --- [none defined]
Table Styles: Load Table Styles... --- [none defined]
Table Styles: New Group from Styles... --- [none defined]
Table Styles: New Style Group... --- [none defined]
Table Styles: New Table Style... --- [none defined]
Table Styles: Open All Style Groups --- [none defined]
Table Styles: Redefine Style --- [none defined]
Table Styles: Sort by Name --- [none defined]
Table Styles: Style Options... --- [none defined]
Tags: Autotag --- Text: Shift+Ctrl+Alt+F7
Tags: Delete Tag... --- [none defined]
Tags: Load Tags... --- [none defined]
Tags: New Tag... --- [none defined]
Tags: Save Tags... --- [none defined]
Tags: Select All Unused Tags --- [none defined]
Tags: Small Panel Rows --- [none defined]
Tags: Tag Options... --- [none defined]
Tags: Untag --- [none defined]
Timing: Reassign to On Page Click --- [none defined]
Timing: Reassign to On Page Load --- [none defined]
Timing: Remove Item --- [none defined]
Transform: Clear Transformations --- [none defined]
Transform: Redefine Scaling as 100% --- [none defined]
Trap Presets: Assign Trap Preset... --- [none defined]
Trap Presets: Delete Presets --- [none defined]
Trap Presets: Duplicate Preset... --- [none defined]
Trap Presets: Load Trap Presets... --- [none defined]
Trap Presets: New Preset... --- [none defined]
Trap Presets: Preset Options... --- [none defined]
Trap Presets: Select All Unused --- [none defined]


Khu vực Structure Navigation

Collapse element --- XML Selection: Left Arrow
Collapse element and child elements --- XML Selection: Alt+Left Arrow
Expand element --- XML Selection: Right Arrow
Expand element and child elements --- XML Selection: Alt+Right Arrow
Extend XML selection down --- XML Selection: Shift+Down Arrow
Extend XML selection up --- XML Selection: Shift+Up Arrow
Move XML selection down --- XML Selection: Down Arrow
Move XML selection up --- XML Selection: Up Arrow
Scroll structure pane down one screen --- XML Selection: Page Down
Scroll structure pane up one screen --- XML Selection: Page Up
Select first XML node --- XML Selection: Home
Select last XML node --- XML Selection: End
Select through first XML node --- XML Selection: Shift+Home
Select through last XML node --- XML Selection: Shift+End
View next validation error --- XML Selection: Ctrl+Right Arrow
View previous validation error --- XML Selection: Ctrl+Left Arrow


Khu vực Text and Tables

0° --- [none defined]
180° --- [none defined]
270° --- [none defined]
90° --- [none defined]
Align away from spine --- [none defined]
Align centre --- Default: Shift+Ctrl+C
Align force justify --- Default: Shift+Ctrl+F
Align justify --- Default: Shift+Ctrl+J
Align left --- Default: Shift+Ctrl+L
Align right --- Default: Shift+Ctrl+R
Align to baseline grid --- Default: Shift+Ctrl+Alt+G
Align towards spine --- [none defined]
Apply bold --- Default: Shift+Ctrl+B
Apply italic --- Default: Shift+Ctrl+I
Apply normal --- Default: Shift+Ctrl+Y
Arrange by columns --- [none defined]
Arrange by rows --- [none defined]
Auto leading --- Default: Shift+Ctrl+Alt+A
Auto-hyphenate on/off --- Default: Shift+Ctrl+Alt+H
Bullet Character --- [none defined]
Chapter Number --- [none defined]
Character Style --- [none defined]
Clear --- Tables: Backspace
Clear All Overrides --- [none defined]
Clear Character Overrides --- [none defined]
Clear Paragraph Overrides --- [none defined]
Collapse All Footnotes --- [none defined]
Decrease baseline shift --- Text: Shift+Alt+Down Arrow
Decrease baseline shift x 5 --- Text: Shift+Ctrl+Alt+Down Arrow
Decrease horizontal scale --- [none defined]
Decrease horizontal scale x 5 --- [none defined]
Decrease kerning/tracking --- Text: Shift+Alt+Left Arrow, Text: Alt+Left Arrow
Decrease kerning/tracking x 5 --- Text: Ctrl+Alt+Left Arrow
Decrease leading --- Text: Alt+Up Arrow
Decrease leading x 5 --- Text: Ctrl+Alt+Up Arrow
Decrease point size --- Default: Shift+Ctrl+,
Decrease point size x 5 --- Default: Shift+Ctrl+Alt+,
Decrease vertical scale --- [none defined]
Decrease vertical scale x 5 --- [none defined]
Decrease word space --- Default: Ctrl+Alt+Backspace
Decrease word space x 5 --- Default: Shift+Ctrl+Alt+Backspace
Define Cross-Reference Formats... --- [none defined]
Delete --- Tables: Delete
Delete one character to the left --- Text: Backspace, Text: Shift+Backspace
Delete one character to the right --- Text: Delete, Text: Shift+Delete
Delete one word to the left --- Text: Ctrl+Backspace
Delete one word to the right --- Text: Ctrl+Delete
Double Left Quotation Mark --- [none defined]
Double Right Quotation Mark --- [none defined]
Em Dash --- [none defined]
Em Space --- [none defined]
En Dash --- [none defined]
En Space --- [none defined]
End Nested Style --- [none defined]
Figure Space --- [none defined]
File Name --- [none defined]
Find Next --- Text: Shift+F2
Flush Space --- [none defined]
Forced Line Break --- [none defined]
Full Paragraph --- [none defined]
GREP Find Next --- [none defined]
GREP Load Find and Find Next instance --- [none defined]
GREP Load Find with selected text --- [none defined]
GREP Load Replace with selected text --- [none defined]
GREP Replace with Change To text --- [none defined]
GREP Replace with Change To text and Find Next --- [none defined]
Hair Space --- [none defined]
Increase baseline shift --- Text: Shift+Alt+Up Arrow
Increase baseline shift x 5 --- Text: Shift+Ctrl+Alt+Up Arrow
Increase horizontal scale --- [none defined]
Increase horizontal scale x 5 --- [none defined]
Increase kerning/tracking --- Text: Shift+Alt+Right Arrow, Text: Alt+Right Arrow
Increase kerning/tracking x 5 --- Text: Ctrl+Alt+Right Arrow
Increase leading --- Text: Alt+Down Arrow
Increase leading x 5 --- Text: Ctrl+Alt+Down Arrow
Increase point size --- Default: Shift+Ctrl+.
Increase point size x 5 --- Default: Shift+Ctrl+Alt+.
Increase vertical scale --- [none defined]
Increase vertical scale x 5 --- [none defined]
Increase word space --- Default: Ctrl+Alt+\
Increase word space x 5 --- Default: Shift+Ctrl+Alt+\
Insert Anchored Object/Go to Anchor Marker --- [none defined]
Insert Column --- [none defined]
Insert Row --- [none defined]
Keep with Next Row --- [none defined]
Load Cross-Reference Formats... --- [none defined]
Load Find and Find Next instance --- Text: Shift+F1
Load Find with selected text --- Text: Ctrl+F1
Load Replace with selected text --- Text: Ctrl+F2
Move Down --- Tables: Down Arrow
Move Left --- Tables: Left Arrow
Move Right --- Tables: Right Arrow
Move Up --- Tables: Up Arrow
Move down one line --- Text: Down Arrow
Move to First Cell in Column --- Tables: Alt+Page Up
Move to First Cell in Row --- Tables: Alt+Home
Move to First Row in Frame --- Tables: Page Up
Move to Last Cell in Column --- Tables: Alt+Page Down
Move to Last Cell in Row --- Tables: Alt+End
Move to Last Row in Frame --- Tables: Page Down
Move to Next Cell --- Tables: Tab
Move to Previous Cell --- Tables: Shift+Tab
Move to beginning of story --- Default: Ctrl+Home
Move to end of story --- Default: Ctrl+End
Move to the end of the line --- Text: End
Move to the left one character --- Text: Left Arrow
Move to the left one word --- Text: Ctrl+Left Arrow
Move to the next paragraph --- Text: Ctrl+Down Arrow
Move to the previous paragraph --- Text: Ctrl+Up Arrow
Move to the right one character --- Text: Right Arrow
Move to the right one word --- Text: Ctrl+Right Arrow
Move to the start of the line --- Text: Home
Move up one line --- Text: Up Arrow
Non-joiner --- [none defined]
Nonbreaking Hyphen --- [none defined]
Nonbreaking Space --- [none defined]
Nonbreaking Space (Fixed Width) --- [none defined]
Normal horizontal text scale --- Default: Shift+Ctrl+X
Normal vertical text scale --- Default: Shift+Ctrl+Alt+X
Page Number --- [none defined]
Paragraph Number --- [none defined]
Paragraph Symbol --- [none defined]
Paragraph Text --- [none defined]
Partial Paragraph --- [none defined]
Paste as Cross-Reference --- [none defined]
Punctuation Space --- [none defined]
Quarter Space --- [none defined]
Recompose all stories --- Default: Ctrl+Alt+/
Recompose all stories immediately --- [none defined]
Replace with Change To text --- Text: Ctrl+F3
Replace with Change To text and Find Next --- Text: Shift+F3
Reset kerning and tracking --- Text: Ctrl+Alt+Q
Section Symbol --- [none defined]
Select Cells Above --- Tables: Shift+Up Arrow
Select Cells Below --- Tables: Shift+Down Arrow
Select Cells to the Left --- Tables: Shift+Left Arrow
Select Cells to the Right --- Tables: Shift+Right Arrow
Select line --- Text: Shift+Ctrl+\
Select one character to the left --- Text: Shift+Left Arrow
Select one character to the right --- Text: Shift+Right Arrow
Select one line above --- Text: Shift+Up Arrow
Select one line below --- Text: Shift+Down Arrow
Select one paragraph before --- Text: Shift+Ctrl+Up Arrow
Select one paragraph forward --- Text: Shift+Ctrl+Down Arrow
Select one word to the left --- Text: Shift+Ctrl+Left Arrow
Select one word to the right --- Text: Shift+Ctrl+Right Arrow
Select to beginning of story --- Text: Shift+Ctrl+Home
Select to end of story --- Text: Shift+Ctrl+End
Select to the end of the line --- Text: Shift+End
Select to the start of the line --- Text: Shift+Home
Single Left Quotation Mark --- [none defined]
Single Right Quotation Mark --- [none defined]
Sixth Space --- [none defined]
Start Row on Next Column --- Tables: Num Enter
Start Row on Next Frame --- Tables: Shift+Num Enter
Switch composer --- [none defined]
Tab --- [none defined]
Text Anchor Name --- [none defined]
Thin Space --- [none defined]
Third Space --- [none defined]
Toggle Adjust Spacing Automatically When Cutting and Pasting --- [none defined]
Toggle Autogrow --- [none defined]
Toggle Cell/Text Selection --- Tables: Escape
Toggle Drag and Drop Text Preference --- [none defined]
Toggle Typographer's Quotes Preference --- Default: Shift+Ctrl+Alt+'
Update missing font list --- Default: Shift+Ctrl+Alt+/


Khu vực Tools

Add Anchor Point Tool --- Default: =
Apply Colour --- Default: ,
Apply Gradient --- Default: .
Apply None --- Default: Num /, Default: /
Apply default fill and stroke colours --- Default: D
Convert Direction Point Tool --- Default: Shift+C
Delete Anchor Point Tool --- Default: -
Direct Selection Tool --- Default: A
Ellipse Frame Tool --- [none defined]
Ellipse Tool --- Default: L
Erase Tool --- [none defined]
Eyedropper Tool --- Default: I
Free Transform Tool --- Default: E
Gap Tool --- Default: U
Gradient Feather Tool --- Default: Shift+G
Gradient Swatch Tool --- Default: G
Hand Tool --- Default: H
Line Tool --- Default: \
Measure Tool --- Default: K
Note Tool --- [none defined]
Page Tool --- Default: Shift+P
Pen Tool --- Default: P
Pencil Tool --- Default: N
Polygon Frame Tool --- [none defined]
Polygon Tool --- [none defined]
Rectangle Frame Tool --- Default: F
Rectangle Tool --- Default: M
Rotate Tool --- Default: R
Scale Tool --- Default: S
Scissors Tool --- Default: C
Selection Tool --- Default: V, Text: Escape
Shear Tool --- Default: O
Smooth Tool --- [none defined]
Swap fill and stroke activation --- Default: X
Swap fill and stroke colours --- Default: Shift+X
Toggle Text and Object Control --- Default: J
Toggle view setting between default and preview --- Default: W
Tool Hints --- [none defined]
Type Tool --- Default: T
Type on a Path Tool --- Default: Shift+T
Zoom Tool --- Default: Z


Khu vực : Views, Navigation

200% size --- Default: Ctrl+2
400% size --- Default: Ctrl+4
50% size --- Default: Ctrl+5
Access page number box --- [none defined]
Activate last-used field in panel --- Default: Ctrl+Alt+`
Close all --- Default: Shift+Ctrl+Alt+W
Close document --- Default: Shift+Ctrl+W
First Spread --- Default: Shift+Alt+Page Up, Default: Home, Presentation Mode: Home
Fit Selection in Window --- Default: Ctrl+Alt+=
Force redraw --- Default: Shift+F5
Go to first frame in thread --- Default: Shift+Ctrl+Alt+Page Up
Go to last frame in thread --- Default: Shift+Ctrl+Alt+Page Down
Go to next frame in thread --- Default: Ctrl+Alt+Page Down
Go to previous frame in thread --- Default: Ctrl+Alt+Page Up
Grids in Back --- [none defined]
Guides in Back --- [none defined]
Horizontal Ruler: Agates --- [none defined]
Horizontal Ruler: Centimetres --- [none defined]
Horizontal Ruler: Ciceros --- [none defined]
Horizontal Ruler: Custom... --- [none defined]
Horizontal Ruler: Inches --- [none defined]
Horizontal Ruler: Inches Decimal --- [none defined]
Horizontal Ruler: Millimetres --- [none defined]
Horizontal Ruler: Picas --- [none defined]
Horizontal Ruler: Pixels --- [none defined]
Horizontal Ruler: Points --- [none defined]
Last Spread --- Default: Shift+Alt+Page Down, Default: End, Presentation Mode: End
Lock Zero Point --- [none defined]
New default document --- Default: Ctrl+Alt+N
Next window --- Default: Ctrl+Tab, Default: Ctrl+`, Presentation Mode: Ctrl+Tab, Presentation Mode: Ctrl+`
Open context menu --- Default: Shift+F10
Open/Close all panels in side tabs --- Default: Shift+Ctrl+Alt+Tab
Open/Close panels in left side tabs --- [none defined]
Open/Close panels in right side tabs --- [none defined]
Previous window --- Default: Shift+Ctrl+Tab, Default: Shift+Ctrl+`, Presentation Mode: Shift+Ctrl+Tab, Presentation Mode: Shift+Ctrl+`
Ruler On Spine --- [none defined]
Ruler Per Page --- [none defined]
Ruler Per Spread --- [none defined]
Save all --- Default: Shift+Ctrl+Alt+S
Scroll down one screen --- Default: Page Down, Text: Page Down
Scroll up one screen --- Default: Page Up, Text: Page Up
Show 1st spot plate --- Default: Shift+Ctrl+Alt+5
Show 2nd spot plate --- Default: Shift+Ctrl+Alt+6
Show 3rd spot plate --- Default: Shift+Ctrl+Alt+7
Show 4th spot plate --- [none defined]
Show 5th spot plate --- [none defined]
Show Black plate --- Default: Shift+Ctrl+Alt+4
Show Cyan plate --- Default: Shift+Ctrl+Alt+1
Show Magenta plate --- Default: Shift+Ctrl+Alt+2
Show Yellow plate --- Default: Shift+Ctrl+Alt+3
Show all plates --- Default: Shift+Ctrl+Alt+`
Show/Hide all panels --- Default: Tab
Show/Hide all panels except toolbox --- Default: Shift+Tab
Suppress overrides (view optimised) --- [none defined]
Toggle Character and Paragraph Modes in Control Panel --- Default: Ctrl+Alt+7
Toggle Keyboard Focus in Control Panel --- Default: Ctrl+6
Toggle Measurement System --- Default: Shift+Ctrl+Alt+U
Toggle between current and previous views --- Default: Ctrl+Alt+2
Vertical Ruler: Agates --- [none defined]
Vertical Ruler: Centimetres --- [none defined]
Vertical Ruler: Ciceros --- [none defined]
Vertical Ruler: Custom... --- [none defined]
Vertical Ruler: Inches --- [none defined]
Vertical Ruler: Inches Decimal --- [none defined]
Vertical Ruler: Millimetres --- [none defined]
Vertical Ruler: Picas --- [none defined]
Vertical Ruler: Pixels --- [none defined]
Vertical Ruler: Points --- [none defined]

banner
Previous Post
Next Post

0 nhận xét:

Tin tức mới nhất